GALA RESPONSABILITĂŢII SOCIALE ARĂDENE

 gala-1

ÎNSCRIERE GALA RESPONSABILITĂŢII SOCIALE

SCOP

Recunoașterea/promovarea responsabilității sociale integrând principiile dezvoltării durabile şi bunei guvernanțe în managementul proiectelor.

VALORI:

Echitatea socială și incluziune

Indicatori:

a) Promovarea drepturilor egale, diversității şi nediscriminării
b) Asigurarea unor condiţii de muncă decente
c) Asigurarea condiţiilor de sănătate şi securitate
d) Favorizarea invăţării continue în vederea adaptabilităţii la piaţa muncii și a adoptării unor comportamente pozitive în societate
e) Recunoaşterea performanţelor angajaţilor şi voluntarilor
f) Respectarea vieţii private şi protejarea datelor cu caracter personal
g) Stimularea culturii participative, cetăţeniei active şi voluntariatului
h) Respectarea valorilor culturale şi promovarea dialogului intercultural
i) Respectarea şi promovarea Drepturilor Omului

Echilibrul mediului

Indicatori:

a) Reducerea, reutilizarea şi reciclarea materialelor utilizate în proiect
b) Promovarea educației pentru responsabilitate față de resursa naturală
c) Valorificarea de produse şi servicii ecologice
d) Utilizarea raţională a energiei şi folosirea surselor alternative
e) Utilizarea raţională şi nepoluantă a apei
f) Gestionarea impactului asupra ecosistemelor şi biodiversităţii
g) Gestionarea responsabilă a deşeurilor
h) Diminuarea impacturilor datorate transportului
i) Monitorizarea emisiilor de gaze cu efect de seră
j) Promovarea principiilor de mediu recunoscute la nivel internaţional

Dezvoltarea economică

Indicatori:

a) Eficientizarea costurilor aferente implementării proiectului
b) Utilizarea unor modele alternative de schimburi
c) Respectarea drepturilor de proprietate intelectuală
d) Gestionarea impactului asupra economiei locale
e) Asigurarea sustenabilităţii rezultatelor proiectului
f) Crearea de locuri de muncă durabile
g) Promovarea responsabilităţii sociale in rândul firmelor partenere
h) Promovarea formelor economiei sociale şi verzi
i) Susţinerea/dezvoltarea structurilor non-profit şi neguvernamentale

Buna guvernanta

Indicatori:

a) Comunicarea valorilor şi principiilor de comportament etic
b) Identificarea şi implicarea stakeholderilor în ciclul de viaţă al proiectului
c) Participarea angajaţilor şi voluntarilor la demersul de Responsabilitate Socială
d) Asigurarea transparenţei bugetare în cadrul proiectului
e) Reducerea riscurilor de infracţiuni şi corupţie
f) Coordonarea cu alte proiecte locale, naţionale, europene sau internaţionale
g) Raportarea performanţelor de Responsabilitate Socială către stakeholderi
h) Dezvoltarea/promovarea unor modele responsabile de finanţare şi parteneriat
i) Recomandări privind politicile publice în urma rezultatelor obținute prin proiect

Principii

Adoptarea responsabilității sociale în propriile proiecte
Abordarea integrată a aspectelor sociale, de mediu, economice și de guvernanță
Fundamentarea demersului de Responsabilitate Socială în referințe recunoscute la nivel european şi internaţional
Buna pregătire a echipei de proiect în vederea operaţionalizării măsurilor de Responsabilitate Socială
Implicarea activă a stakeholderilor-cheie în demersul de Responsabilitate Socială
Promovarea responsabilităţii sociale în sfera de influenţă a organizaţiei
Imbunătăţirea continuă a demersului de management responsabil prin acțiuni corective și diseminarea bunelor practici

REGULAMENTUL GALEI RESPONSABILITĂȚII SOCIALE

Capitolul I. Descrierea competiției
Capitolul II. Participanți
Capitolul III. Eligibilitatea proiectelor
Capitolul IV. Drepturi și obligații
Capitolul V. Perioada de înscriere
Capitolul VI. Înscrierea
Capitolul VII. Dreptul de autor
Capitolul VIII. Procesul de jurizare și criterii de jurizare
Capitolul IX. Tipuri de premii

Capitolul I. Descrierea competiției

Art. 1. Competiția GALA RESPONSABILITĂȚII SOCIALE este un eveniment-cheie la nivel local arădean având ca misiune recunoașterea și promovarea inițiativelor de responsabilitate socială

Art. 2. Coordonarea, organizarea, comunicarea și promovarea GALEI RESPONSABILITĂȚII SOCIALE revine Centrului Județean de Voluntariat din Arad.

Capitolul II. Competitorii

Art. 1. Competitorii care pot depune aplicații sunt: ONG-uri / instituții publice / școli / companii având proiecte de responsabilitate socială în Municipiul Arad

Capitolul III. Eligibilitatea proiectelor

Art. 1. Sunt eligibile proiectele care au fost implementate începând din anul 2015 și până în prezent. Pot fi înscrise în competiție și anumite proiecte care sunt componente distincte ale unui program ori subdiviziuni ale acestuia.
Art. 2. Sunt eligibile și programele sau activitățile cu caracter permanent ale unei organizații/instituții/școli/companii.

Capitolul IV. Drepturi și obligații

Art. 1. Participanții au următoarele drepturi:

a) să participe la evenimentele GALEI RESPONSABILITĂȚII SOCIALE fără a li se percepe niciun fel de taxe;
b) să înscrie în competiție unul sau mai multe proiecte;
c) să promoveze pe orice canal de comunicare participarea în competiția GALA RESPONSABILITĂȚII SOCIALE precum și posibilele distincții obținute.

Art. 2. Participanții au următoarele obligații:

a) să respecte Regulamentul GALEI RESPONSABILITĂȚII SOCIALE și deciziile juriului;
b) să nu angajeze numele GALEI RESPONSABILITĂȚII SOCIALE în contexte defăimătoare
c) să pună la dispoziția organizatorilor sau a juriului, dacă este cazul, documente suplimentare care să detalieze informațiile din formularul de înscriere privind proiectele desfășurate de inițiator și înscrise în competiție;
d) să colaboreze cu organizatorii în vederea realizării unor documentare legate de proiect (ex: materiale audio-video, mărturii ale beneficiarilor, etc).

Capitolul V. Perioada de înscriere

Art. 1. Înscrierile se desfășoară în perioada 7 noiembrie – 3 decembrie 2016

Capitolul VI.

Înscrierea

Art. 1. Înscrierea în competiția GALEI RESPONSABILITĂȚII SOCIALE implică acceptarea din oficiu a “Termenilor și condițiilor” care reglementează folosirea site-ului www.voluntariatarad.ro și însușirea și acceptarea condițiilor din prezentul Regulament.

Art. 2. Un proiect sau un program poate fi înscris în cadrul competiției doar de către inițiatorul/ organizatorul sau principal, care poate fi, conform Capitolului II al prezentului Regulament, doar: ONG, instituție publică / școală / companie.

Art. 3. Participanții pot să înscrie în competiție un numar nelimitat de proiecte.

Fiecare proiect poate fi înscris DOAR într-una din următoarele categorii: MOBILITĂȚI EUROPENE / TINERET; ÎNVĂȚĂMÂNT/EDUCAȚIE; SOLIDARITATE / INCLUZIUNE; CULTURĂ; SPORT (de performanță/de masă); REGENERARE URBANĂ.

Juriul și organizatorii au dreptul de a reîncadra proiectele înscrise, în cazul în care secțiunea propusă de un aplicant nu este cea potrivită. Participantul va fi anunțat de către echipa de organizare.

Art. 4. Înscrierea proiectelor se face exclusiv online prin completarea corectă a formularului de înscriere. Acesta poate fi accesat pe website-ul www.voluntariatarad.ro.

Art. 5. Organizatorii își rezervă dreptul de a solicita revizuirea informațiilor din formularele de înscriere ce conțin greșeli sau omisiuni flagrante și vor acorda asistență participanților pe întreaga perioadă de înscriere.

Art. 6. Un proiect poate fi eliminat din competiție în cazul în care revizuirea informațiilor din formularul de înscriere determină depășirea termenului limită pentru înscrierea în concurs și /sau prin necompletarea câmpurilor obligatorii din formular.

Art. 7. La solicitarea organizatorilor, participanții trebuie să poată prezenta acte oficiale sau alte dovezi care să demonstreze afirmațiile din formularul de participare. În cazul în care se vor constata neconcordanțe, sau aplicantul se va găsi în imposibilitatea de a demonstra informații esențiale din formularul de înscriere, se va lua măsura excluderii organizației și a proiectelor sale din concurs sau retragerea distincțiilor primite.

Art. 8. Acceptarea/ aprobarea înscrierii unui proiect în competiție, după completarea online a formularului de înscriere, va fi confirmată de către echipa de organizare a galei responsabilității sociale prin trimiterea unui mesaj electronic de validare a formularului de înscriere în varianta finală (printr-un e-mail trimis către adresa din contul aplicantului), până în data de 3 decembrie 2016.

Capitolul VII. Dreptul de autor

Art. 1. Organizatorii își rezervă, fața de participanți, dreptul de a folosi în materialele de promovare ale GALEI RESPONSABILITĂȚII SOCIALE numele participanților, informații din formularele de înscriere, fotografii sau alte materiale legate de proiectele lor.

Art. 2. Propunerile protejate prin patente sau copyright sunt în continuare aflate sub incidenta legii dreptului de autor.

Art. 3. Organizatorii nu au obligația de a proteja confidențialitatea informațiilor conținute în formularele de înscriere.

Art. 4. Proiectul înscris rămâne în proprietatea aplicantului.

Capitolul VIII. Procesul de jurizare și criterii de jurizare

Art. 1. Organizatorii competiției GALA RESPONSABILITĂȚII SOCIALE vor anunța componenta completă a juriului înainte de începerea perioadei de jurizare.

Art. 2. Procesul de evaluare se va desfășura online prin intermediul website-ului GALEI RESPONSABILITĂȚII SOCIALE si va fi împărțit in două etape, astfel:

– perioada 23-24 [2 zile]: 50% din notarea finală, evaluarea proiectelor de către juriu după cele 5 criterii obligatorii (total: 100 de puncte): 1) Relevanță (20 de puncte); 2) Coerență / Eficacitate (20 de puncte); 3) Inovare / creativitate (20 de puncte); 4) Durabilitate (20 de puncte); 5) Impact (20 de puncte).

Capitolul IX. Tipuri de premii

Art.1. În cadrul competiției Galei Responsabilității Sociale se acordă trei tipuri de premii:

A] Premiile la nivel de categorii tematice:

1) Premiul pentru MOBILITĂȚI EUROPENE / TINERET
2) Premiul pentru ÎNVĂȚĂMÂNT/EDUCAȚIE;
3) Premiul pentru SOLIDARITATE / INCLUZIUNE;
4) Premiul pentru CULTURĂ;
5) Premiul pentru SPORT (de performanță / de masă);
6) Premiul pentru REGENERARE URBANĂ

Link de înscriere GALA RESPONSABILITĂȚII SOCIALE 2016:
https://www.surveymonkey.com/r/galaresponsabilitatiisociale

B] Premiul special “VOLUNTARUL ANULUI 2016”, premiu acordat de CMCA/CJVA acelui voluntar recomandat de către organizațiile de tineret din Arad, în baza portofoliului de activități pe care îl vor putea depune candidații până la data 3 decembrie 2016 pe www.voluntariatarad.ro.

Link de înscriere Premiul special “VOLUNTARUL ANULUI 2016”: https://www.surveymonkey.com/r/voluntarulanului2016

C] Premiul special “VOLUNTARUL SEV AL ANULUI 2016”, premiu acordat de CMCA/CJVA acelui voluntar recomandat de către organizațiile acreditate SEV din Arad, în baza portofoliului de activități pe care îl vor putea depune candidații până la 3 decembrie 2016 pe www.voluntariatarad.ro.

Link de înscriere Premiul special “VOLUNTARUL SEV AL ANULUI 2016”: https://www.surveymonkey.com/r/voluntarulanului2016

JURIUL Va fi format din 5 persoane și va fi anunțat ulterior.

JURIZAREA 50% evaluarea aplicațiilor de către juriu, pe baza grilei de evaluare.

Programul GALEI RESPONSABILITĂȚII SOCIALE

17:00 – 18:00 Înregistrarea participantilor
18:00 – 19:30 Bazar ONG: standuri tematice ale ONG-urilor/școlilor/instituțiilor publice/companiilor arădene pentru promovarea/schimbul bunelor practici în aria responsabilității sociale
19:30 – 21:00 Prezentarea proiectelor înscrise în competiție, anunțarea rezultatelor selecției și decernarea premiilor
21:00 – 21:30 Închiderea oficială a GALEI RESPONSABILITĂȚII SOCIALE printr-un concert susținut de elevi ai Liceului de Arte “Sabin Drăgoi” sau de o formație locală.