Susține activitatea noastră

Sprijină Voluntariatul COMUNITAR! Redirecționează 2% din impozitul pe venit către Centrul Județean de Voluntariat Arad!

impozit

Conform art. 57 și art. 84, alin. 2 din Codul fiscal, orice contribuabil poate alege destinația celor 2% din impozitul pe venit reținut de stat în anul precedent. Astfel, ai posibilitatea să alegi o cauză pe care să o susții și să redirecționezi această sumă către o entitate nonprofit.

Acest lucru nu presupune alte cheltuieli din partea ta sau a angajatorului tău.

Ce trebuie să faci? Este simplu!

Pasul 1. Dacă  beneficiezi doar de venituri din salarii sau asimilate salariilor, completează cu datele tale formularul 230, precompletat cu datele organizației noastre.
Dacă ai mai multe surse de venit, trebuie să completezi formularul 200.

Formularele trebuie completate de mână, cu pix albastru, în două exemplare. Formularele și instrucțiunile de completare se pot descărca de pe site-ul oficial al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, www.anaf.ro.

Pasul 2. Depune documentele la organul fiscal a cărui rază teritorială ai domiciliul, sau la organul fiscal a cărui rază teritorială se află sursa de venit, ori la oficiul poștal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire până la 15 mai anul curent (dată aleasă de către asociație). 

În cazul în care dispuneți de un certificat digital pentru semnătură electronică, acestea se pot trimite și în format electronic.

Atenție! Copia se păstrează de către contribuabil sau de împuternicitul acestuia!

SAU trimite formularul la noi! De restul ne ocupăm noi! 

Datele noastre:

ASOCIAȚIA CENTRUL JUDEȚEAN DE VOLUNTARIAT

Birou: Bulevardul Revoluției 87 ap 6 (lângă Biblioteca Universității Vasile Goldiș din Arad)
Telefon: + 40 749480835 |
E-mail: voluntariatarad@gmail.com
Website: www.voluntariatarad.ro
Cod de Identificare Fiscală: 32255428
Cont Bancar (IBAN): Cont IBAN: RO48BTRLRONCRT0228149001| Banca Transilvania SA.| Agenția Arad.

Îți mulțumim!

Descarcă de aici formularul 230 personalizat

Descarcă de aici formularul 200 personalizat

20% DIN IMPOZITUL PE PROFIT

Mulțumim pentru că ai ales să te implici pentru a sprijini Asociația Centrul Județean de Voluntariat Arad prin redirecționarea a 20% din impozitul pe profit.

 CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI?

 IMPOZITUL PE PROFIT al oricărei companii poate fi redirecționat către un ONG care susține o cauză socială, fără nici o cheltuială suplimentară. Pentru a putea fi scăzută din impozitul pe profit aferent anului fiscal curent, suma redirecționată nu poate fi mai mare de 3 la mie din cifra de afaceri, iar plățile trebuie făcute până la data de 31 decembrie.

 Vă propunem:

80% către stat;
20% către Centrul Județean de Voluntariat – Grupul de Voluntari;

CUM?

Încheind un contract de sponsorizare cu Asociația CJV Arad.
Sponsorizarea de acest tip are ca beneficiu reducerea bazei impozabile cu echivalentul sponsorizării, în condițiile legii – Legea 32/1994. Modalitatea de direcționare este prin încheierea unui contract de sponsorizare între companie și fundație, cu valoarea sumei calculate ca 20% din impozitul pe profit, care va reprezenta o cheltuială deductibilă.

Pentru informații suplimentare, așteptăm să ne contactați la voluntariatarad@gmail.com sau +40749480835.

Veniturile Asociației CJV ARAD

Resursele patrimoniale ale Asociației Centrul Județean de Voluntariat Arad provin din:

 • Cotizațiile membrilor;
 • Dobânzile și dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiții legale;
 • Dividendele societăților comerciale înființate de asociații sau de federații;
 • Venituri realizate din activități economice directe;
 • Donații, sponsorizări sau legate;
 • Resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;
 • Orice alte resurse patrimoniale permise de lege.

 Legislație privind sponsorizarea

Legea nr. 32/1994, lege privind sponsorizarea, modificată şi completată prin: Ordonanţa Guvernului nr. 36/1998, Legea nr. 204/2001 şi Legea nr. 394/2006

Art. 1. — (1) În condiţiile prezentei legi, sponsorizarea este actul juridic prin care două persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare, pentru susţinerea de activităţi fără scop lucrativ, desfăşurate de către una dintre părţi, denumită beneficiarul sponsorizării.

(2) Existenţa şi conţinutul contractului de sponsorizare se dovedesc prin forma scrisă a acestuia, în care se vor specifica obiectul contractului, valoarea contractului, durata, termenele şi obligaţiile părţilor.

(3) În condiţiile prezentei legi, mecenatul este un act de liberalitate prin care o persoană fizică sau juridică, numită mecena, transferă, fără obligaţie de contrapartidă directă sau indirectă, dreptul său de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare către o persoana fizică, ca activitate filantropică cu caracter umanitar, pentru desfăşurarea unor activităţi în domeniile: cultural, artistic, medico-sanitar sau ştiinţific—cercetare fundamentală şi aplicată.

(4) Existenţa şi conţinutul actului de mecenat se dovedesc prin forma autentică, în care se vor specifica obiectul, durata şi valoarea acestuia.

(5) În cazul sponsorizării sau mecenatului, constând în bunuri materiale, acestea vor fi evaluate, prin actul juridic încheiat, la valoarea lor reală din momentul predării către beneficiar.

Art. 2. – Este considerat sponsor orice persoană fizică sau juridică din România sau din străinătate care efectuează o sponsorizare în condiţiile legii.

Art. 3. — (1) Persoanele fizice sau juridice din România nu pot efectua activităţi de sponsorizare sau de mecenat din surse obţinute de la buget.

(2) Instituţiile şi autorităţile publice, societăţile comerciale cu capital majoritar de stat şi regiile autonome nu pot efectua activităţi de sponsorizare având ca beneficiari persoane fizice şi asociaţii familiale care îşi desfăşoară activitatea conform Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent, precum şi societăţi comerciale cu capital privat.

Art. 4. — (1) Poate fi beneficiar al sponsorizării:

 1. a) orice persoană juridică fără scop lucrativ, care desfăşoară sau urmează să desfăşoare o activitate în domeniile: cultural, artistic, educativ, de învăţământ, ştiinţific—cercetare fundamentală şi aplicată, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protecţiei drepturilor omului, medico-sanitar, de asistenţă şi servicii sociale, de protecţia mediului, social şi comunitar, de reprezentare a asociaţiilor profesionale, precum şi de întreţinere, restaurare, conservare şi punere în valoare a monumentelor istorice;
 2. b) instituţiile şi autorităţile publice, inclusiv organele de specialitate ale administraţiei publice, pentru activităţile prevăzute la lit. a);
 3. c) de asemenea, pot fi sponsorizate, în condiţiile prezentei legi, emisiuni, ori programe ale organismelor de televiziune sau radiodifuziune, precum şi cărţi ori publicaţii din domeniile definite la lit. a);
 4. d) orice persoană fizică cu domiciliul în România, a cărei activitate într-unul dintre domeniile prevăzute la lit. a) este recunoscută de către o persoană juridică fără scop lucrativ sau de către o instituţie publică, ce activează constant în domeniul pentru care se solicită sponsorizarea.

(2) Poate fi beneficiar al mecenatului orice persoană fizică cu domiciliul în România, fără obligativitatea de a fi recunoscută de către o persoană juridică fără scop lucrativ sau de către o instituţie publică, care necesită un sprijin în domeniile prevăzute la art. 1 alin. (3).

Art. 5. — (1) Sponsorul ori beneficiarul are dreptul să aducă la cunoştinţă publicului sponsorizarea prin promovarea numelui, a mărcii sau a imaginii sponsorului.

(2) Sponsorul ori beneficiarul este obligat să aducă la cunoştinţă publicului sponsorizarea într-un mod care să nu lezeze, direct sau indirect, activitatea sponsorizată, bunele moravuri sau ordinea şi liniştea publică.

(3) Denumirile publicaţiilor, titlurile cărţilor şi ale emisiunilor de radio şi televiziune sponsorizate trebuie anunţate ca atare.

(4) Anunţurile vor fi formulate astfel încât să reiasă clar acţiunea de sponsorizare şi vor fi aduse la cunoştinţă publicului, în mod gratuit, de către beneficiarul sponsorizării.

(5) În cadrul activităţilor de sponsorizare sau de mecenat se interzice ca sponsorul, mecena sau beneficiarul să efectueze reclamă sau publicitate comercială, anterioară, concomitentă sau ulterioară în favoarea acestora sau a altor persoane.

Art. 6. — Facilităţile prevăzute în prezenta lege nu se acordă în cazul:

 1. a) sponsorizării reciproce între persoane fizice sau juridice;
 2. b) sponsorizării efectuate de către rude ori afini până la gradul al patrulea inclusiv;
 3. c) sponsorizării unei persoane juridice fără scop lucrativ de către o altă persoană juridică care conduce sau controlează direct persoana juridică sponsorizată.

Art. 7. — Prevederile art. 6 se aplică şi persoanelor fizice sau juridice care efectuează acte de mecenat.

Art. 8. — (1) Persoanele fizice sau juridice române, care efectuează sponsorizări în domeniile prevăzute la art. 4, beneficiază de reducerea bazei impozabile cu echivalentul sponsorizărilor, dar nu mai mult de:

 1. a) 10% din baza impozabilă pentru sponsorizări în domeniile: cultură, artă, învăţământ, sănătate, asistenţă şi servicii sociale, religios, acţiuni umanitare, protecţia mediului;
 2. b) 8% din baza impozabilă pentru sponsorizări în domeniile: educaţie, drepturile omului, ştiinţă—cercetare fundamentală şi aplicată, filantropic, de întreţinere, restaurare, conservare şi punere în valoare a monumentelor istorice, sport — cu excepţia fotbalului;
 3. c) 5% din baza impozabilă pentru sponsorizări în domeniile: social şi comunitar, reprezentarea intereselor asociaţiilor profesionale, fotbal.

(2) Persoanele fizice sau juridice române, care efectuează acte de mecenat în condiţiile prezentei legi, beneficiază de reducerea bazei impozabile cu echivalentul acestora, dar nu mai mult de 10% din baza impozabilă.

(3) Totalitatea reducerilor aplicate bazei impozabile pentru sponsorizările efectuate potrivit alin. (1), cumulate cu cele aferente actelor de mecenat, nu poate depăşi 10% din venitul sau din profitul impozabil, după caz.

(4) Persoanele fizice sau juridice străine, care datorează statului român, conform legislaţiei în vigoare, un impozit pentru un venit realizat în România şi care efectuează sponsorizări sau acte de mecenat, beneficiază, de asemenea, de reducerea bazei impozabile cu echivalentul în lei al sponsorizării sau al actului de mecenat, calculat la cursul de schimb valutar al zilei, la data efectuării transferului de proprietate, în aceleaşi cote aplicate persoanelor fizice sau juridice române, conform alineatelor precedente.

Art. 9. — (1) Sumele primite din sponsorizare sau mecenat sunt scutite de plata impozitului pe venit.

(2) Aceeaşi prevedere se aplică şi bunurilor materiale primite prin sponsorizare sau mecenat, potrivit prezentei legi.

Art. 10. — (1) Nu beneficiază de facilităţile prevăzute în prezenta lege sponsorul care, în mod direct sau indirect, urmăreşte să direcţioneze activitatea beneficiarului.

(2) Dispoziţiile alin. (1) nu înlătură dreptul părţilor de a încheia, potrivit legii, acte juridice afectate de sarcină, dacă prin acestea nu se direcţionează ori nu se condiţionează activitatea beneficiarului.

Art. 11. — Contestaţiile privind acordarea sau neacordarea facilităţilor prevăzute în prezenta lege se soluţionează conform prevederilor Legii nr. 105/1997 pentru soluţionarea obiecţiunilor, contestaţiilor şi a plângerilor asupra sumelor constatate şi aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finanţelor.

Art. 12. – Contestaţiile privind acordarea sau neacordarea facilităţilor stabilite de prezenta lege sunt de competenţa direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat.

Contestaţiile se introduc în termen de 30 de zile de la data comunicării, de către organul de specialitate al Ministerului Finanţelor, a soluţiei la cererea de acordare a facilităţilor.

În cazul necomunicării soluţiei, termenul de contestaţie curge de la expirarea a 30 de zile de la data introducerii cererii.

Introducerea contestaţiei nu suspendă obligaţia sponsorului de virare la bugetul de stat ori, după caz, la bugetele locale a sumelor datorate cu titlu de impozit sau taxe vamale.

Contestaţiile adresate administraţiilor financiare sunt supuse unei taxe de timbru de 2%, calculată la valoarea sumei contestate, dar nu mai putin de 1.000 lei.

În situaţia admiterii integrale sau parţiale a contestaţiei, taxa de timbru se restituie integral sau proporţional cu reducerea sumei contestate.

Art. 13. – Contestaţia se soluţionează prin decizia motivată a direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat şi se comunică părţilor interesate.

Codul Fiscal – adoptat prin Legea 571/ 22.12.2003 şi modificat ulterior printr-un lung sir de acte normative, este principalul act normativ reglementând cadrul legal al taxelor şi impozitelor.

 • Posibilitatea contribuabililor persoane fizice de a dispune de o sumă în limita a 2% din impozitul pe venit net anual impozabil, pentru susţinerea entităţilor nonprofit. Prevăzută la art. 84 alin. (2), această reglementare acordă contribuabililor persoane fizice posibilitatea de a redirecţiona până la 2% din impozitul pe venitul anual către ONG-uri. Prevederea 2% face obiectul unui ghid separat pe care îl puteţi găsi la altă categorie pe website.
 • Deductibilitatea din impozitul pe profit a cheltuielilor de sponsorizare şi mecenat, în cazul persoanelor fizice ce obţin venituri din activităţi independente. Art 48, alin (5) prevede deductibilitatea cheltuielilor de sponsorizare şi mecenat efectuate conform legii, în limita a 5% din baza de calcul, în cazul venitului net calculat pe baza contabilităţii în partida simplă.

Nota: veniturile din drepturile de autor şi drepturile de proprietate intelectuală nu se calculează pe baza contabilităţii în partida simplă.

 • Deductibilitatea din impozitul pe profit a cheltuielilor de sponsorizare şi mecenat, în cazul societăţilor comerciale. Potrivit art. 21, alin. (4) lit. p, firmele care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat pot deduce sumele respective din impozitul pe profit, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a. se încadrează în limita de 3‰ din cifra de afaceri şi b. nu depăşesc 20% din impozitul pe profit datorat.

Aceste prevederi din Codul Fiscal anulează orice prevederi contrare din Legea nr. 32/1994 cu modificările şi completările ulterioare, Legea sponsorizării!